Διάφορες Επιτροπές

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π.

 

Στο ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π. υπάρχουν και λειτουργούν διάφορες Επιτροπές οι οποίες είναι:

1. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η εκτελεστική γραμματεία αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Οργανωτικό Γραμματέα και τον Ταμεία.

2. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Είναι διμερής και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση για δύο χρόνια. Αρμοδιώτιτες της είναι να ελέγχει τον ταμία για κάθε ετήσια χρήση και οφείλει σε κάθε Γενική Συνέλευση να ανακοινώνει την έκθεση της για τα ταμειακά θέματα.

3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από 3 μέλη, εκ των οποίων το ένα θα είναι ο Πρόεδρος. Ο ένας από τα μέλη πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο των Δικηγόρων και να μην είναι μέλος του Συνδέσμου, τα δε άλλα δύο μέλη πρέπει να είναι εν ενεργεία Παρατηρητές. Το Π.Σ. έχει τις ίδιες εξουσίες και αρμοδιότητες και ακολουθεί κατά αναλογία την ίδια διαδικασία που ακολουθεί η Πειθαρχική Επιτροπή Διαιτησίας (ΠΕΔ) της ΚΟΠ. Όλες οι υποθέσεις ενώπιον του Π.Σ. θα παραπέμποντας μέσω εισηγητή από το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν το Δ.Σ. ήθελε αμελήσει ή αδιαφορήσει, από το 1/3 των μελών του Συνδέσμου. Τα μέλη του Π.Σ. ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο δια περίοδο 2 χρόνων. ;