Νέο Καταστατικό

ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1984


ΑΡΘΡΟ 1
ΙΔΡΥΣΗ

Οι Παρατηρητές Διαιτησίας Ποδοσφαίρου ιδρύουν Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ». (Πιο κάτω για συντομία θα αναφέρεται ως ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π.)

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Η έδρα του ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π. θα είναι η ίδια με εκείνη του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Κ.Ο.Α.) και της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (Κ.Ο.Π.) για στενότερη συνεργασία με τα σώματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΙ & ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΚΟΠΩΝ

Ο ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π. φροντίζει για οτιδήποτε αφορά το έργο των Παρατηρητών και κυρίως:

α)Για την προαγωγή της στάθμης της εποπτείας και/ή παρατηρησίας της διαιτησίας και της διαιτησίας με εποικοδομητικές εισηγήσεις και παρατηρήσεις.β)Για την εν γένει εξύψωση και προώθηση του κυπριακού ποδοσφαίρου.

γ)Για τη διοίκηση και πειθαρχία των μελών του.

δ)Για την επιμόρφωση των Παρατηρητών.

ε)Για την επιδίωξη συνεργασίας και την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων με την Κ.Ο.Π., τον Κ.Ο.Α. και άλλους Αθλητικούς Φορείς.

στ)Για την εν γένει εξύψωση και βελτίωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες επιτελούν το έργο τους οι Παρατηρητές.

ζ)Για τη διαφύλαξη και εξύψωση της αξιοπρέπειας των μελών του.

η)Για την προώθηση της Κύπρου στο εξωτερικό ως ιδανικού αθλητικού προορισμού, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς στην Κύπρο.

θ)Για τη συνεργασία με φορείς και οργανισμούς για τη συλλογή χρημάτων ή χορηγιών για στήριξη μελών του Συνδέσμου.

ι)Για την απόκτηση κινητής ή ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο και το εξωτερικό για καλύτερη λειτουργία και υλοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου.

ια)Για την όσο το καλύτερο οργάνωση και διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου, μέσα στα πλαίσια και κανονισμούς του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

ιβ)Για την διοργάνωση εκδηλώσεων με τη συμμετοχή των μελών και άλλων ενδιαφερομένων.

ΑΡΘΡΟ 4
ΕΜΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το έμβλημα του ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π. έχει σχήμα ασπίδας και μέσα σε αυτήν υπάρχει μιά μπάλα, γύρω από την οποία αναγράφεται η φράση «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ». Η σφραγίδα θα είναι στρογγυλή και το περιεχόμενο της θα είναι το ίδιο με εκείνο του εμβλήματος.ΑΡΘΡΟ 5
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Τα μέλη του ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π. θα ασκούν την εποπτεία και/ή παρατηρησία της διαιτησίας οποιωνδήποτε ποδοσφαιρικών αγώνων που διεξάγονται στην Κύπρο υπό την αιγίδα της Κ.Ο.Π. και σύμφωνα με τους Κανονισμούς παιδιάς , τους Κανονισμούς και τις Προκυρήξεις Πρωταθλημάτων της ΚΟΠ και τους διεθνείς Κανονισμούς.

Νοείται ότι τηρουμένων των διεθνών Κανονισμών, μέλος του ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π. είναι δυνατό να διορισθεί ως Παρατηρητής Διαιτησίας διεθνούς αγώνα είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό.


ΑΡΘΡΟ 6
ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι του Συνδέσμου είναι:

α)Η ετήσια συνδρομή των Μελών.

β)Οποιαδήποτε επιχορήγηση.

γ)Οι εισπράξεις από εκδηλώσεις του Συνδέσμου.

δ)Κάθε άλλη προσφορά ή δωρεά.

ε)Κάθε άλλος νόμιμος πόρος που ήθελε εξευρεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΛΗ

7.1Μέλη του ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π. θα είναι τα μέλη που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα και εκείνα που θα εγκρίνονται κατά καιρούς από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π., νοουμένου ότι θα έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων από την Επιτροπή Διαιτησίας της Κ.Ο.Π.

Νοείται ότι όσοι Παρατηρητές βρίσκονται εκάστοτε στον κατάλογο Παρατηρητών της Επιτροπής Διαιτησίας, θα εγκρίνονται ύστερα από αίτησή τους και ως μέλη του ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π., νοουμένου ότι θα πληρούν τους Κανονισμούς και το Καταστατικό του ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π.
7.2Τα νέα μέλη θα έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, 6 μήνες ύστερα από την εγγραφή τους.

7.3Τα μέλη, που πρέπει να είναι ηλικίας 25 ετών και άνω, διακρίνονται σε Τακτικά και Επίτιμα.

α)ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη είναι όσα έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα και εκείνα που θα εγκρίνονται κατά καιρούς από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτά πρέπει να είναι εν ενεργεία Παρατηρητές ή να υπήρξαν Παρατηρητές.

β)Η εγγραφή τακτικού μέλους γίνεται ύστερα από γραπτή αίτηση του ενδιαφερόμενου και υποβολή γραπτής δήλωσης με την οποία αποδέχεται τους όρους του Καταστατικού. Με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής του και την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται τακτικό μέλος του Συνδέσμου.

γ)Μόνο τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το Σύνδεσμο έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, το δικαίωμα να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου, να μετέχουν στις συζητήσεις και να υποβάλλουν γραπτές προτάσεις στη Γενική Συνέλευση μέσω του Προέδρου της και να απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων που παρέχονται στα μέλη του ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π.

δ)ΕΠΙΤΙΜΑ μέλη (Πρόεδρος και Μέλος) του ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων μελών με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτά πρέπει να είναι πρόσωπα που δεν είναι εν ενεργεία Παρατηρητές ή άλλα πρόσωπα που με το ενδιαφέρον ή την ηθική ή υλική συνδρομή τους βοήθησαν σημαντικά τον ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π. στην εκπλήρωση των σκοπών του.

ε)Τα επίτιμα μέλη που προέρχονται από τα τακτικά μέλη, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

στ)Τα επίτιμα μέλη τα οποία δεν έχουν διατελέσει τακτικά μέλη, απαλλάσσονται από τη συνδρομή, δικαιούνται όμως να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζουν γνώμη, χωρίς οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα.


7.4Μέλος που αναμειγνύεται ενεργά στις δραστηριότητες οποιουδήποτε Σωματείου υπαγομένου στη δύναμη της Κ.Ο.Π. ή οποιουδήποτε οργάνου της Κ.Ο.Π. ή του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, παραμένει απλό μέλος με δικαίωμα του εκλέγειν και όχι εκλέγεσθαι, χωρίς όμως να ορίζεται ως Παρατηρητής.

Νοείται ότι δεν θεωρείται ως ενεργός ανάμειξη, μόνον η συμμετοχή σε εκδηλώσεις κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

Νοείται περαιτέρω ότι δεν δύναται να εγγραφεί ως μέλος άτομο το οποίο αναπτύσσει τις πιο πάνω απαγορευμένες δραστηριότητες.

7.5Τα άτομα αυτά δικαιούνται να αποκτήσουν εκ νέου την ιδιότητα του τακτικού μέλους του Συνδέσμου από της εκλείψεως του λόγου ή των λόγων για τους οποίους εξέπεσαν της ιδιότητος τού τακτικού μέλους ή εκωλύοντο να την αποκτήσουν, 6 μήνες μετά την έκλειψη του λόγου για όσους ασχολήθηκαν ενεργά στην ΚΟΠ και ΚΟΑ και 24 μήνες για όσους ασχολήθηκαν με οποιοδήποτε ποδοσφαιρικό Σωματείο, υπαγόμενο κατά τον ουσιώδη χρόνο στην ΚΟΠ.

ΑΡΘΡΟ 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ – ΜΕΛΩΝ

Όλοι οι Παρατηρητές – Μέλη του ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π. είναι υπόχρεοι:

α)Να υποβάλλουν έγκαιρα στην αρχή της ποδοσφαιρικής περιόδου κάθε χρόνου, δήλωση ότι επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως Παρατηρητές κατά τη νέα περίοδο.

β)Να μην προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε οποιοδήποτε αγώνα, στον οποίον δεν έχουν οριστεί από την αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προσέλθει ο Παρατηρητής που ορίστηκε, μπορεί άλλος Παρατηρητής αν επιθυμεί να κάμει έκθεση για το διαιτητή, αν του το ζητήσει η αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση που Παρατηρητής δεν προσέλθει σε αγώνα που έχει οριστεί θα εφαρμόζονται οι Κανονισμοί που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Α., την Κ.Ο.Π. και την Επιτροπή Διαιτησίας.

γ)Να προσέρχονται στο γήπεδο έγκαιρα, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Κ.Ο.Π.δ)Να μην προβαίνουν σε οποιεσδήποτε δηλώσεις ή κρίσεις πριν, κατά ή μετά την τέλεση των αγώνων, σχετικά με το έργο των διαιτητών ή συναδέλφων τους Παρατηρητών.

ε)Να μη σχολιάζουν δημόσια και να μην εκφέρουν προσωπικές γνώμες για διαιτητές.

στ)Να σέβονται και να εκτελούν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π.

ζ)Να μην έχουν καθυστερημένες οικονομικές υποχρεώσεις προς το ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π. πάνω από 12 μήνες.

η)Να τηρούν το Καταστατικό του ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π. και τους επίσημους Κανονισμούς για τους Παρατηρητές.

θ)Να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου.

ι)Να εργάζονται με όρεξη και ενθουσιασμό, με κάθε νόμιμο μέσο για την εξυπηρέτηση και προώθηση των σκοπών του ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π.

ια)Να σέβονται και να συμβάλλουν στο έργο των μελών του Συνδέσμου.

ιβ)Να μη μειώνουν προφορικώς ή γραπτώς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τα μέλη και το κύρος του Συνδέσμου.

ιγ)Να τηρούν διαγωγή και συμπεριφορά η οποία να συνάδει προς το κύρος και το γόητρο του αθλήματος του ποδοσφαίρου γενικά.

ιδ)Να μη δημοσιογραφούν για ποδοσφαιρικά και άλλα θέματα που αφορούν τον Σύνδεσμο και τα μέλη του χωρίς την άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π.

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟΣ Ο ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π.

Ο Σύνδεσμος δεν ανήκει σε οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα και ούτε θα λαμβάνει μέρος επίσημα ή ανεπίσημα σε οποιεσδήποτε κομματικές εκδηλώσεις, εκτός όπου οι εκδηλώσεις αυτές γίνονται καθαρά για να τιμηθούν αθλητές ή Σωματεία.ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΝΔΡΟΜΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η ετήσια συνδρομή των μελών και το δικαίωμα εγγραφής νέων μελών θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

11.1Μέλος του Συνδέσμου δυνατόν να διαγραφεί με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου ύστερα από σχετική παραπομπή του Διοικητικού Συμβουλίου, στις πιο κάτω περιπτώσεις, εκτός της περίπτωσης 1(α) που δυνατόν να γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Με γραπτή παραίτηση του μέλους .

β)Λόγω καθυστερήσεως καταβολής των συνδρομών του ή οποιωνδήποτε άλλων οικονομικών υποχρεώσεων του για δύο κατά συνέχεια χρόνια.

γ)Λόγω επιδείξεως διαγωγής αντίθετης με τους σκοπούς του Κ.Ο.Α., της Κ.Ο.Π., της Επιτροπής Διαιτησίας και του Συνδέσμου ή αν με τη διαγωγή του εκθέτει τον Κ.Ο.Α., την Κ.Ο.Π., την Επιτροπή Διαιτησίας και τον Σύνδεσμο στην κοινή γνώμη και δημιουργεί προβλήματα στον Κ.Ο.Α, την Κ.Ο.Π., την Επιτροπή Διαιτησίας και τον Σύνδεσμο ή επιδείξεως διαγωγής αντίθετης στις αρχές του φίλαθλου πνεύματος.

δ) Όταν κριθεί ανάξιο με τις πράξεις ή παραλείψεις του ή τα γραφόμενα ή τα λόγια του.

ε)Για λόγους ηθικής φύσεως.

στ) Για λόγους παράβασης των όρων του Καταστατικού και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

ζ) Λόγω αδικαιολόγητης απουσίας του από 2 συνεχόμενες Γενικές Συνελεύσεις.11.2Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να υποβάλλει έφεση εναντίον της απόφασης διαγραφής του, μέσα σε 3 μήνες στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει τελεσίδικα.

11.3Διαγραφέν μέλος του ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π. για τους πιο πάνω λόγους 1(α), (β) και (ζ), δύναται να αποταθεί στη Γενική Συνέλευση για επανεγγραφή του, 2 έτη μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου, όπως είναι η περίπτωση, και αφού προηγουμένως έχει εξοφλήσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσμο, που καλύπτουν και αυτές κατά την περίοδο διαγραφής.

ΑΡΘΡΟ 12
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τα κύρια όργανα του Συνδέσμου είναι:

α)Η Γενική Συνέλευση.
β)Το Διοικητικό Συμβούλιο.
γ)Η Εκτελεστική Γραμματεία.
δ)Η Εξελεγκτική Επιτροπή.
ε)Το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

13.1Η Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται τακτικά και έκτακτα.

α)Τακτικά η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το 2ο 15νθήμερο του μηνός Ιουνίου εκάστου έτους, με γραπτή γνωστοποίηση στα μέλη, 15 μέρες τουλάχιστον πριν από τη μέρα σύγκλησής της και στην οποία αναφέρεται η ημερήσια διάταξη, ο τόπος και ο χρόνος της σύγκλησης της Γενικής Συνελεύσεως. Η γνωστοποίηση δύναται να γίνει και στις εφημερίδες μία εβδομάδα πριν την Συνέλευση.

β)Έκτακτα η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε εξαιρετικές ή επείγουσες ή σοβαρές περιπτώσεις, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή ύστερα από γραπτή αίτηση του 1/3 τουλάχιστον των τακτικών μελών του Συνδέσμου, η οποία περιλαμβάνει και τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή της αίτησης του 1/3 των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε 20 μέρες από την υποβολή της αίτησης.
9

13.2Στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα εγγεγραμμένα στο μητρώο Τακτικά μέλη, εφόσον είναι ταμειακά τακτοποιημένα (συνδρομές, δικαιώματα κ.τ.λ.) και εφόσον δεν είναι τιμωρημένα με την ποινή της προσωρινής διαγραφής.

13.3Τα επίτιμα μέλη μπορούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 14
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

14.1Η Γενική Συνέλευση έχει την ανώτατη εποπτεία και το δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσεις σε όλες τις υποθέσεις που αφορούν τον Σύνδεσμο. Ιδιαίτερα αποφασίζει την έγκριση ή απόρριψη του απολογισμού, την απαλλαγή ή τον καταλογισμό ευθυνών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την υποθήκευση ή εκποίηση ακινήτων ή κινητών τα οποία αποτελούν περιουσία του Συνδέσμου, την αγορά ακίνητης ή κινητής περιουσίας, την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, με δικαίωμα ανάκλησής των, την τροποποίηση του Καταστατικού και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα το οποίο δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού.

14.2Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διεξάγει τριμελές προεδρείο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται από τον Πρόεδρο, ο οποίος προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης, τον Γραμματέα ο οποίος τηρεί τα πρακτικά και 1 Μέλος το οποίο βοηθά στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.

14.3Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα 2/3 συν 1 των εγγεγραμμένων στο μητρώο τακτικών μελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα και ύστερα από την παρέλευσή της, όσα μέλη παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία, εκτός αν είναι λιγότερα από 20.

14.4Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόνοια στο Καταστατικό αυτό.

Νοείται ότι οι αρχαιρεσίες και η λήψη αποφάσεων επί θεμάτων προσωπικών και εμπιστοσύνης γίνονται πάντοτε με μυστική ψηφοφορία, σε ψηφοδέλτια που φέρουν τη σφραγίδα του Συνδέσμου και την υπογραφή του Προέδρου της Συνέλευσης.


14.5Για σοβαρά θέματα που αφορούν την υπόσταση του Συνδέσμου, απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.

14.6Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση:

α)Υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση πεπραγμένων και έκθεση διαχείρισης και ισολογισμός του ταμείου για τον προηγούμενο χρόνο.

β)Εκλέγονται κάθε 2 χρόνια τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

γ)Συζητούνται διάφορα άλλα θέματα που αφορούν τον Σύνδεσμο.

Νοείται ότι όλα τα θέματα από τα μέλη πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς προς το Διοικητικό Συμβούλιο 5 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


15.1Πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση 3μελής εφορευτική επιτροπή, για την επίβλεψη της ομαλής διεξαγωγής των εκλογών.

15.2Οι υποψηφιότητες για τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται γραπτώς και υποβάλλονται 10 μέρες πριν την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης προς τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου και πρέπει να υποστηρίζονται από 2 μέλη του Συνδέσμου τα οποία είναι ταμειακώς τακτοποιημένα πριν την έναρξη της ψηφοφορίας.

15.3Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι παρόντες στη Γενική Συνέλευση και όχι να εκπροσωπούνται από άλλους.

Νοείται ότι για την εγκυρότητα υποψηφιότητας μέλους που απουσιάζει και εφόσον η υποψηφιότητα υποβλήθηκε νομότυπα, θα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

Κάθε επαρχία εκπροσωπείται απαραιτήτως στο Διοικητικό Συμβούλιο με ένα τουλάχιστον μέλος ανεξαρτήτως του αριθμού των ψήφων που θα λάβει το μέλος αυτό. Για σκοπούς καλύτερης και πρακτικότερης λειτουργίας του Συμβουλίου οι επαρχίες Λεμεσού και Πάφου δύνανται να αποτελέσουν ενιαία επαρχία με την ανάδειξη τριών (3) αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, νοουμένου ότι δεν θα υπάρξει ενδιαφέρον από εκπρόσωπο της επαρχίας Πάφου.

Η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με καθολική ψηφοφορία των μελών.

15.6Καταρτίζονται ψηφοδέλτια των υποψηφίων κατά Επαρχία και τα ονόματα των υποψηφίων σημειώνονται με αλφαβητική σειρά στα ψηφοδέλτια αυτά.

15.7Οι υποψήφιοι κατά Επαρχία οι οποίοι θα συγκεντρώσουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγκύρων ψήφων, μέχρι του αριθμού των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναλογούν σε κάθε Επαρχία, εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

15.8Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ανάδειξη νικητή γίνεται με κλήρο.

15.9Εάν οι υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί είναι λιγότερες του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναλογούν σε κάθε Επαρχία, η Γενική Συνέλευση ανακηρύσσει ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτούς που υπέβαλαν νόμιμα υποψηφιότητα και προκηρύσσει εκλογές για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων.

15.10Όλες οι ψηφοφορίες για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μυστικές.

15.11Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει 30 τουλάχιστον ημέρες πριν τις εκλογές κατάλογο των μελών του Συνδέσμου οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου και αντίγραφο του αναρτάται στην πινακίδα του Συνδέσμου και στο χώρο της Γενικής Συνέλευσης για επιθεώρηση.

15.12Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου είναι 9μελές και εκλέγεται από τα τακτικά μέλη με μυστική ψηφοφορία, στην τακτική Γενική Συνέλευση.

15.13Ο πλειοψηφήσας στις εκλογές, μέσα σε 3 μέρες από τις εκλογές, καλεί το μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία έχουν εκλεγεί, για να εκλέξουν μεταξύ τους: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Βοηθό Γενικό Γραμματέα, Οργανωτικό Γραμματέα, Ταμία, Βοηθό Ταμία και 2 Συμβούλους.

15.14Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα υποχρεωτικά 1 φορά τον μήνα σε ημερομηνία που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη κατά την κρίση του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα ή με αίτηση 2 μελών του και για θέμα που καθορίζεται στην αίτησή τους.

15.15Το Διοικητικό Συμβούλιο προετοιμάζει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και εκτελεί τις αποφάσεις της, διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Συνδέσμου και λαμβάνει όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση όλων των ζητημάτων που απασχολούν τον Σύνδεσμο.

15.16Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει διάφορες υποεπιτροπές στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι υποεπιτροπές μελετούν θέματα που παρουσιάζονται και υποβάλλουν τις απόψεις και εισηγήσεις στην ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση και λήψη τελικών αποφάσεων.

15.17Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα 5 τουλάχιστον από τα μέλη του, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

15.18Επιτρέπεται η εναλλαγή καθηκόντων μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η ανάθεση επιπρόσθετων καθηκόντων κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

16.1Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος δεν είναι ανώτερος των άλλων Συμβούλων, αλλά ο πρώτος μεταξύ ίσων, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, επιτρέπει τον λόγο σε όσους τον ζητούν, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συζητήσεων και των συνεδριάσεων, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία και διαλύει τις συνεδριάσεις που διευθύνει αν αυτές γίνονται θορυβώδεις ή λόγω της σύγχυσης που δημιουργείται γίνεται αδύνατη η ψύχραιμη λήψη απόφασης.


16.2Ο Πρόεδρος δεν μπορεί να ενεργεί από μόνος του σε οποιαδήποτε υπόθεση του Σωματείου, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

16.3Φροντίζει για την τήρηση και εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.

16.4Συνυπογράφει με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο του Συνδέσμου.

16.5Συνυπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων και πληρωμών.

16.6Εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο δικαστικά και εξώδικα και γενικά ενώπιον οποιασδήποτε αρχής και σε όλες τις εκδηλώσεις.

16.7Ο Πρόεδρος έχει την εποπτεία όλης γενικά της λειτουργίας του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στα καθήκοντα του και τον αναπληρώνει σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή προσωπικού του κωλύματος, εκτελώντας όλα τα καθήκοντα του με όλες τις εξουσίες του. Σε περίπτωση κωλύματος του Αντιπροέδρου, τον Σύνδεσμο εκπροσωπεί άλλο εξουσιοδοτημένο από το Συμβούλιο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

18.1Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη φύλαξη της σφραγίδας και των αρχείων του Συνδέσμου.

18.2Τηρεί πρωτόκολλο των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.

18.3Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και τα πρακτικά των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων.

18.4Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Συνδέσμου.

18.5Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο.


ΑΡΘΡΟ 19
ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας συνεργάζεται και βοηθά τον Γενικό Γραμματέα στα καθήκοντά του και τον αναπληρώνει όταν αυτός κωλύεται.


ΑΡΘΡΟ 20
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

20.1Τηρεί γενικό μητρώο μελών.

20.2Φροντίζει για την εγγραφή νέων μελών.

20.3Καταρτίζει οργανωτικά προγράμματα, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση τους.

20.4Βοηθά και ελέγχει οποιοδήποτε άλλο σώμα ή μέλος που έχει επιφορτιστεί με καθήκοντα οργανωτικής φύσης.

20.5Φροντίζει για την έγκαιρη υποβολή των εγγράφων που απαιτούνται από το νόμο.

20.6Είναι υπεύθυνος για την διοργάνωση όλων των εκδηλώσεων του Συνδέσμου.


ΑΡΘΡΟ 21
ΤΑΜΙΑΣ

21.1Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των ταμειακών βιβλίων του Συνδέσμου.

21.2Τηρεί αποδείξεις εσόδων και εξόδων.

21.3Στο τέλος κάθε εξαμηνίας υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση εσόδων και εξόδων του Συνδέσμου και στα τέλη του μηνός Μαΐου εκάστου έτους, τον ισολογισμό των διαχειρίσεων του προηγούμενου χρόνου.

21.4Παρουσιάζει ταμειακή έκθεση σε κάθε Γενική Συνέλευση.


21.5Διεκπεραιώνει τις εισπράξεις και πληρωμές ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

21.6Καταθέτει σε Τράπεζα το ταμείο του Συνδέσμου. Μπορεί να έχει στα χέρια του ποσό που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

21.7Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εντάλματα εισπράξεων και πληρωμών.

21.8Οι αναλήψεις από την τράπεζα γίνονται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

21.9Καταρτίζει τον προϋπολογισμό τον οποίο υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση.

21.10Το οικονομικό έτος του Συνδέσμου λήγει την 30ή Μαΐου κάθε χρόνου.


ΑΡΘΡΟ 22
ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

Ο Βοηθός Ταμίας συνεργάζεται και βοηθά τον Ταμία στην ακριβή τήρηση και κανονική λειτουργία των ταμειακών υποθέσεων του Συνδέσμου και τον αναπληρώνει όταν αυτός κωλύεται.


ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Οι Σύμβουλοι βοηθούν και αναπληρώνουν τα άλλα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και παρευρίσκονται σε διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Συνδέσμου ή άλλων φορέων εκπροσωπώντας τον Σύνδεσμο με άδεια του Προέδρου.


ΑΡΘΡΟ 24
ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

24.1Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

24.2Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύεται:

α)Αν υποβάλλει γραπτή αίτηση αναφέροντας τους λόγους κι αφού γίνει αποδεκτή από τα μέλη του Συμβουλίου.

β)Με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου:

(i)Αν επιδείξει διαγωγή αντίθετη με τους σκοπούς του Συνδέσμου ή αν με τη διαγωγή του εκθέτει το Σύνδεσμο στην κοινή γνώμη.

(ii)Αν δεν παρουσιαστεί (αδικαιολόγητα) σε τρεις συνεχείς συνεδρίες ή πέντε συνολικά συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου στη διάρκεια της θητείας του.

24.3Κενωθείσα έδρα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούται ως ακολούθως:

α)Προκειμένου περί του Προέδρου την θέση του καταλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος, την θέση του Αντιπροέδρου καταλαμβάνει κατόπιν ψηφοφορίας του Διοικητικού Συμβουλίου ένας εκ των δύο Συμβούλων και την θέση του Συμβούλου αυτού καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, εάν δε δεν υπάρχει επιλαχών διεξάγεται αναπληρωματική εκλογή για την πλήρωση της θέσεως του καταλαβόντος την θέση του Αντιπροέδρου, Συμβούλου. Εάν ο εναπομείνας χρόνος μέχρι την επόμενη εκλογική συνέλευση είναι μικρότερος τους έτους, τότε εκλέγει νέο μέλος το Διοικητικό Συμβούλιο από κατάλογο μελών που υπέβαλαν υποψηφιότητα σύμφωνα με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίπτωση αυτή.

β)Προκειμένου περί οποιασδήποτε άλλης θέσεως της εκτελεστικής γραμματείας η πλήρωση αυτής γίνεται δι’ ενός εκ των δύο Συμβούλων η θέση του οποίου πληρούται αναλογικώς ως ανωτέρω αναφέρεται.γ)Προκειμένου περί κενώσεως θέσεως Συμβούλου την θέση αυτή καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, εάν δε δεν υπάρχει διεξάγεται αναπληρωματική εκλογή. Και εφαρμόζονται οι πρόνοιες του 24.3(α).

δ)Σε περίπτωση που παραιτηθεί η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται γενικές εκλογές για τη συμπλήρωση του υπολοίπου της θητείας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

24.4Σε οποιαδήποτε περίπτωση, δεν επιτρέπεται να αλλοιωθεί η εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, εξ ενός τουλάχιστον μέλους εκάστης Επαρχίας ή συνδυασμού Επαρχιών, όπως είναι η περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 25
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

25.1Η Εκτελεστική Γραμματεία αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Οργανωτικό Γραμματέα και τον Ταμία.

25.2Η Εκτελεστική Γραμματεία συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά τον μήνα και λαμβάνει αποφάσεις για επείγουσας φύσεως ζητήματα, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλει εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.

25.3Η Εκτελεστική Γραμματεία είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα 3 τουλάχιστον από τα μέλη της, παρόντος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

25.4Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή και εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως.


ΑΡΘΡΟ 26
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

26.1Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι διμελής (2 ελεγκτές), είναι ανεξάρτητη και εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση για 2 χρόνια. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος σχετικού με το αντικείμενο της Επιτροπής αυτής και να μην είναι μέλη του Συνδέσμου.

26.2Ελέγχει τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και ιδιαίτερα του Ταμία για κάθε ετήσια χρήση και οφείλει σε κάθε Γενική Συνέλευση να ανακοινώνει την έκθεση της για τα ταμειακά θέματα.

26.3 Δικαιούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, όταν θεωρεί ότι διακυβεύονται τα οικονομικά συμφέροντα του Συνδέσμου, λόγω κακής διαχείρισης αυτών.

ΑΡΘΡΟ 27
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

27.1Ιδρύεται Πειθαρχικό Συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται από 5 μέλη, εκ των οποίων οι 2 να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των δικηγόρων και ο ένας θα είναι ο Πρόεδρος και ο άλλος Αντιπρόεδρος και να μην είναι μέλη του Συνδέσμου, τα δέ άλλα 3 μέλη πρέπει να είναι τακτικά μέλη του Συνδέσμου.

27.2Όλες οι υποθέσεις ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου θα παραπέμπονται μέσω του εισηγητή από το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν δε το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε αμελήσει ή αδιαφορήσει, από το 1/3 των μελών του Συνδέσμου.

27.3Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για περίοδο 3 ετών.

27.4Ουδενός μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου ανακαλείται ο διορισμός πριν την κανονική λήξη της θητείας του, εκτός στην περίπτωση παραιτήσεώς του.

27.5Μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 2 συνεχόμενες συνεδρίες εκπίπτει του αξιώματός του.


27.6Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης μέλους ή μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου διορίζει νέο ή νέα μέλη για το υπόλοιπο της θητείας του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

27.7Το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται και εξετάζει καταγγελίες εναντίον Παρατηρητών, για παραπτώματα που αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό.

27.8Το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει τις πιο κάτω ποινές:

α)Αυστηρή παρατήρηση.

β)Πρόστιμο το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ποσό των €1000.

γ)Προσωρινή διαγραφή μέχρι 2 χρόνια κατά τη διάρκεια της οποίας δεν θα απαλλάσσεται των οικονομικών υποχρεώσεων του προς τον Σύνδεσμο.

δ)Διαγραφή.

ε)Συνδυασμό των πιο πάνω ποινών.

ΑΡΘΡΟ 28
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

28.1Ο Σύνδεσμος διαλύεται όταν:

α)Τα μέλη του περιορισθούν σε αριθμό κάτω του 20.

β)Τα 4/5 των μελών του αποφασίσουν τη διάλυσή του, ή όπως ορίζει ο Νόμος.

γ)Ο Σύνδεσμος σε περίπτωση διαλύσεως περιέρχεται αυτοδικαίως σε κατάσταση εκκαθάρισης και θεωρείται να υπάρχει η προσωπικότητά του, για την εκπλήρωση μόνο των αναγκών της εκκαθάρισης. Κάθε έγγραφο αναφέρει ότι ο Σύνδεσμος διατελεί υπό εκκαθάριση. Η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την εκκαθάριση εκλέγει ως εκκαθαριστές τριμελή επιτροπή.

28.2Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου, η περιουσία του διατίθεται σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, αφού γίνει αποπληρωμή τυχόν χρεών και υποχρεώσεων του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 29
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

29.1Το παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί από την Καταστατική Συνέλευση (έκτακτη) αφού υποβληθούν οι εισηγήσεις όπως προβλέπεται στο Άρθρο 13 ή μετά από αίτηση των 2/3 των μελών.

29.2Το καταστατικό του Συνδέσμου τροποποιείται με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων μελών.

29.3Για την τροποποίηση των σκοπών του Συνδέσμου απαιτείται η συναίνεση των 3/4 του συνόλου των μελών του.

29.4Όλες οι ψηφοφορίες είναι μυστικές εκτός εάν διαφορετικά αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 30
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται ή δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό λύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Πειθαρχικού Συμβουλίου και με έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως. Το ίδιο γίνεται και σε περιπτώσεις ερμηνευτικών θεμάτων που αφορούν πρόνοιες του Καταστατικού.


Σκαρίνου ................................ 2009.