Παλαιό Καταστατικό

ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΡΘΡΟ 1
ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ: Οι παρατηρητές διαιτησίας ποδοσφαίρου ιδρύουν Σύνδεσμο με την επωνυμία "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ". (Πιο κάτω για συντομία θα αναφέρεται ως ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π.)

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ: Η έδρα του ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π. θα είναι η ίδια με εκείνη του Κ.Ο.Α. και της Κ.Ο.Π. για στενότερη συνεργασία με το σώμα αυτό.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΙ: Ο ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π. φροντίζει για οτιδήποτε αφορά το έργο των Παρατηρητών και κυρίως: 3.1 Για την προαγωγή της στάθμης της διαιτησίας με εποικοδομητικές εισηγήσεις και παρατηρήσεις. 3.2 Για την εν γένει εξύψωση του κυπριακού ποδοσφαίρου. 3.3 Για τη διοίκηση και πειθαρχία των μελών του. 3.4 Για την επιμόρφωση των παρατηρητών. 3.5 Για την επιδίωξη συνεργασίας και την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων με τον Κ.Ο.Α., Κ.Ο.Π. και άλλους Συνδέσμους. 3.6 Για την εν γένει εξύψωση και καλυτέρευση των συνθηκών κάτω από τις οποίες επιτελούν το έργο τους οι παρατηρητές. 3.7 Για τη διαφύλαξη και εξύψωση της αξιοπρέπειας των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ:
Το σήμα του ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π έχει σχήμα ασπίδας και μέσα σ’ αυτήν υπάρχει μια μπάλα, γύρω από την οποία αναγράφεται η φράση " ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ". Η σφραγίδα θα είναι στρογγυλή και το περιεχόμενο της θα είναι το ίδιο μ’ εκείνο του σήματος.

ΑΡΘΡΟ 5
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ:
Τα μέλη του ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π θα ασκούν την εποπτεία της Διαιτησίας οποιονδήποτε ποδοσφαιρικών αγώνων που διεξάγονται στην Κύπρο υπό την αιγίδα της Κ.Ο.Π. Νοείται ότι τα μέλη αυτά θα έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Διαιτησίας της Κ.Ο.Π. Νοείται επίσης ότι τηρουμένων των διεθνών Κανονισμών, μέλος του ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π. είναι δυνατό να διορισθεί σαν παρατηρητής Διαιτησίας διεθνούν αγώνα είτε στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΛΗ:

 • 6.1 Μέλη του ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π θα είναι τα μέλη που έχουν εγκριθεί ίσαμε σήμερα κι εκείνα που θα εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π. Νοείται ότι όσοι παρατηρητές βρίσκονται εκάστοτε στον κατάλογο παρατηρητών της Επιτροπής Διαιτησίας θα εγκρίνονται ύστερα από αίτηση τους, και σαν μέλη του ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π νοουμένου ότι θα πληρούν τους Κανονισμούς της.
 • 6.2 Τα νέα θα έχουν δικαίωμα ψήφου έξι μήνες ύστερα από την εγγραφή τους. Τα μέλη που πρέπει να είναι ηλικίας 25 ετών και άνω διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
 • 6.2.1. Τακτικά μέλη είναι όσα έχουν εγκριθεί ίσαμε σήμερα και εκείνα που θα εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτά πρέπει να είναι εν ενέργεια παρατηρητές ή να υπήρξαν παρατηρητές.
 • 6.2.2. Η εγγραφή τακτικού μέλους γίνεται ύστερα από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου και υποβολή γραπτής δήλωσης με την οποία αποδέχεται τους όρους του καταστατικού. Με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής του και την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται τακτικός μέλος του Συνδέσμου.
 • 6.2.3. Μόνον μέλη που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το Σύνδεσμο έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου, να μετέχουν στις συζητήσεις και να υποβάλλουν γραπτές προτάσεις στη Γενική Συνέλευση μέσω του Προέδρου της.
 • 6.2.4. ΕΠΙΤΙΜΑ μέλη του ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων μελών με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτά πρέπει να είναι πρόσωπα που δεν είναι εν ενέργεια παρατηρητές ή άλλα πρόσωπα που με το ενδιαφέρον, την ηθική ή υλική συνδρομή τους βοήθησαν σημαντικά το ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π στην εκπλήρωση των σκοπών του.
 • 6.3 Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από την συνδρομή, δικαιούνται να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφέρουν τις γνώμες τους, χωρίς το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.
 • 6.4 Μέλος που αναμειγνύεται ενεργά στις δραστηριότητες οιουδήποτε Σωματείου υπαγομένου στη δύναμη της Κ.Ο.Π., Κ.Ο.Α ή οιουδήποτε οργάνου της Κ.Ο.Π. παραμένει απλών μέλος με δικαίωμα εκλέγειν και όχι εκλέγεσθαι και να μην ορίζετε παρατηρητής. Νοείται ότι δεν θεωρείται ως ενεργός ανάμειξη μόνον η συμμετοχή σε εκδηλώσεις κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρος. Περαιτέρω νοείται ότι δεν δύναται να εγγραφεί ως μέλος άτομο το οποίον αναπτύσσει τις πιο πάνω απαγορευμένες δραστηριότητες.
 • 6.5 Τα άτομα αυτά δικαιούνται να αποκτήσουν εκ νέου την ιδιότητα του τακτικού μέλους του Συνδέσμου από της εκλείψεως του λόγου ή των λόγων δια τους οποίους εξέπεσαν της ιδιότητος του τακτικού μέλους ή εκωλύοντο να την αποκτήσουν.

ΑΡΘΡΟ 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ – ΜΕΛΩΝ:
Όλοι οι παρατηρητές – μέλη του ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π είναι υπόχρεοι:

 • 7.1. Να υποβάλουν έγκαιρα στην αρχή της ποδοσφαιρικής περιόδου κάθε χρόνου, δήλωση όταν επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως παρατηρητές κατά τη νέα περίοδο.
 • 7.2. Να μην προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε οποιοδήποτε αγώνα, στον οποίον δεν έχουν οριστεί από την αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προσέλθει ο παρατηρητής που ορίστηκε, μπορεί άλλος παρατηρητής αν επιθυμεί να κάμει έκθεση για το διαιτητή, αν του το ζητήσει η αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση που παρατηρητής δεν προσέλθει σε αγώνα που έχει οριστεί θα εφαρμόζονται οι κανονισμοί που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Α., Κ.Ο.Π και Επιτροπή Διαιτησίας.
 • 7.3 Να προσέρχονται στο γήπεδο έγκαιρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Κ.Ο.Π.
 • 7.4 Να μην προβαίνουν σε οποιεσδήποτε δηλώσεις ή κρίσεις κατά την τέλεση των αγώνων, σχετικά με το έργο των διαιτητών.
 • 7.5 Να μην σχολιάζουν δημόσια και να μην εκφέρουν προσωπικές γνώμες για διαιτητές.
 • 7.6 Να σέβονται και να εκτελούν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π.
 • 7.7 Να μην έχουν καθυστερημένες οικονομικές υποχρεώσεις προς το ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π πάνω από έξι μήνες.
 • 7.8 Να τηρούν το καταστατικό του ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π και τους επίσημους κανονισμούς για τους παρατηρητές.
 • 7.9 Να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου.
 • 7.10 Να εργάζονται με όρεξη και ενθουσιασμό, με κάθε νόμιμο μέσο για την εξυπηρέτηση και προώθηση των σκοπών του ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π.

ΑΡΘΡΟ 8

Ο Σύνδεσμος δεν ανήκει σε κανένα κόμμα κι ούτε θα παίρνει μ’έρος επίσημς ή ανεπίσημα σε οποιοδήποτε κομματικές εκδηλώσεις.

ΑΡΘΡΟ 9

Η εκάστοτε ετήσια συνδρομή ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής αναπροσαρμόζεται ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που γίνεται μια φορά τον χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 10

Μέλος του συνδέσμου δυνατό να διαγραφεί με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου ύστερα από σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 • 10.1 Αν καθυστερήσει τη συνδρομή του για δυο κατά συνέχεια χρόνια,
 • 10.2 Αν επιδείξει διαγωγή αντίθετη με του σκοπούς του Κ.Ο.Α., της Κ.Ο.Π., της Επιτροπής Διαιτησίας και του Συνδέσμου ή αν με τη διαγωγή του εκθέτει τον Κ.Ο.Α, την Κ.Ο.Π., την Επιτροπή Διαιτησίας και τον Σύνδεσμο στην κοινή γνώμη και δημιουργεί προβλήματα στον Κ.Ο.Α., την Κ.Ο.Π., την Επιτροπή Διαιτησίας και τον Σύνδεσμο.
 • 10.3 Διαγραφέν μέλος του ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π δια τους πιο πάνω λόγους δύναται να αποταθεί στη Γενική Συνέλευση για επανεγγραφή του, 2 έτη μετά την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, αφού εγκριθεί τούτο από την πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύνδεσμο δικαστικά κι εξώδικα και γενικά ενώπιον κάθε αρχής. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, το Σύνδεσμο εκπροσωπεί ο αντιπρόεδρος ή άλλο εξουσιοδοτημένο από το Συμβούλιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12
ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
– Τα κύρια όργανα του Συνδέσμου είναι:

- Η Γενική Συνέλευση
- Το Διοικητικό Συμβούλιο
- Η Εκτελεστική Γραμματεία
- Το Πειθαρχικό Συμβούλιο

 • 12.1 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: Τη Γενική Συνέλευση αποτελούν όλα τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο Σύνδεσμο. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να παρακολουθήσουν τη Γενική Συνέλευση, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου.
 • 12.1. 1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το 2ον 15νθήμερον μηνός Ιουνίου εκάστου έτους, με γραπτή γνωστοποίηση στα μέλη, δεκαπέντε (15) μέρες τουλάχιστο πριν από τη μέρα σύγκλησής της. η γνωστοποίηση γίνεται στις εφημερίδες μια βδομάδα προηγουμένως και αναφέρει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο και το χρόνο της σύγκλησης της Γενικής Συνελεύσεως.
 • 12.1 2. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση: - Υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση πεπραγμένων και έκθεση διαχείρισης του ταμείου για τον προηγούμενο χρόνο. - Εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (κάθε δύο χρόνια) η εξελεγκτική Επιτροπή και τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου. - Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση.
 • 12.1. 3. Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διεξάγει πενταμελές προεδρείο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.
 • 12.1 4. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα 2/3 και είναι τακτικά μέλη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα και ύστερα από παρέλευσή της, όσα μέλη παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία, εκτός αν είναι λιγότερα από 10.
 • 12.1. 5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόνοια στο καταστατικό αυτό. Σε προσωπικά θέματα αρχαιρεσίες και γενικά ζητήματα εμπιστοσύνης η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε μυστική, με ψηφοδέλτια που φέρουν την σφραγίδα του Συνδέσμου.
 • 12.1. 6. Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται σε εξαιρετικές κατεπείγουσες και σοβαρές περιπτώσεις ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή ύστερα από αίτηση του 1/3 τουλάχιστο των τακτικών μελών του Συνδέσμου, για τα υπόλοιπα, εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται πιο πάνω, σχετικά με τη Γενική Συνέλευση.
 • 12.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Οι υποψηφιότητες να υποβάλλονται 5 ημέρες πριν την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και να υποστηρίζεται από 2 μέλη του Συνδέσμου τα οποία να είναι ταμειακώς τακτοποιημένα. Μια φορά το μήνα εκτός σε επείγουσες περιπτώσεις που κριθεί ότι είναι απαραίτητο. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι παρόντες και όχι να εκπροσωπούνται από άλλους ή δια επιστολής.
 • 12.2 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου είναι εννιαμελές και συνέρχεται σε τακτικές συνεδρίες μια φορά τον μήνα. Καταρτίζεται σε σώμα αμέσως ύστερα από την εκλογή του, ως εξής: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας, Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Ταμίας, τρεις σύμβουλοι. Εκάστη Επαρχία εκπροσωπείται απαραιτήτως εις το Διοικητικό Συμβούλιο δι’ ενός τουλάχιστον μέλους, ανεξαρτήτως του αριθμού των ψήφων που θα λάβει το τοιούτο μέλος. Δια σκοπούς καλύτερης και πρακτικότερης λειτουργίας του Συμβουλίου οι Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου δύνανται να αποτελέσουν ενιαία Επαρχία δια της αναδείξεως τριών (3) αντιπροσώπων εις το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, νοουμένου ότι δεν θα υπάρξει ενδιαφέρον από εκπρόσωπο της Πάφου.
 • 12.2.1.1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ α) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. β) Φροντίζει για την τήρηση και εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Επιμελείται τα σχετικά με τη θητεία του. δ) Συνυπογράφει με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο του Συνδέσμου. ε) Συνυπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων και πληρωμών. στ)Παρευρίσκεται σ’ όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π. ζ) Εκπροσωπεί το Σύνδεσμο σε όλες τις δημόσιες τελετές και άλλες εκδηλώσεις, δικαστικά κι εξώδικα και γενικά ενώπιον κάθε αρχής.
 • 12.2.1.2 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Βοηθά τον Πρόεδρο στα καθήκοντα του και τον αναπληρώνει σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή προσωπικού του κωλύματος, εκτελώντας όλα τα καθήκοντα του με όλες τις εξουσίες του.
 • 12.2.1.3 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  • α) Ο Γενικός Γραμματέας είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη φύλαξη της σφραγίδας και των αρχείων του Συνδέσμου.
   β) Τηρεί πρωτόκολλο των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγραφών.
   γ) Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και τα πρακτικά των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων.
   δ) Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Συνδέσμου.
   ε) Συνυπογράφει με τον πρόεδρο κάθε έγγραφο.
 • 12.2.1.4 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  • α) Τηρεί γενικό μητρώο μελών.
   β) Φροντίζει για την εγγραφή νέων μελών.
   γ) Καταρτίζει οργανωτικά προγράμματα, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση τους.
   δ) Βοηθά και ελέγχει οποιοδήποτε άλλο σώμα ή μέλος που έχει επιφορτιστεί με καθήκοντα οργανωτικής φύσης.
   ε) Φροντίζει για την έγκαιρη υποβολή των εγγραφών που απαιτούνται από το νόμο.
 • 12.2.1.5 ΤΑΜΙΑΣ
  • α) Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των ταμειακών βιβλίων του Συνδέσμου.
   β) Τηρεί αποδείξεις εσόδων και εξόδων.
   γ) Στο τέλος κάθε εξαμηνίας υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση εσόδων και εξόδων του Συνδέσμου.
   δ) Παρουσιάζει ταμειακή έκθεση σε κάθε Γενική Συνέλευση.
   ε) Διεκπεραιώνει τις εισπράξεις και πληρωμές ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. στ) Καταθέτει σε τράπεζα το ταμείο του Συνδέσμου. Δεν μπορεί να έχει στα χέρια του ταμείο πάνω από £20 – (είκοσι λίρες).
   ζ) Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εντάλματα εισπράξεων και πληρωμών.
   η) Οι αναλήψεις από την Τράπεζα γίνονται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
   θ) Καταρτίζει τον προϋπολογισμό τον οποίο υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση.
   ι) Όταν κωλύεται ο ταμίας αναπληρώνεται από το βοηθό ταμία και σε περίπτωση κωλύματος από ένα μέλος του Δ.Σ. με την έγκριση του Δ.Σ..
 • 12.2.1.6 ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑΣ Συνεργάζεται και βοηθά τον ταμία στην ακριβή τήρηση και κανονική λειτουργία των ταμειακών υποθέσεων του Συνδέσμου.
 • 12.2.1.7 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Βοηθούν, αναπληρώνουν ή παρευρίσκονται σε διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Συνδέσμου.
 • 12.2.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται πέντε (5) από τα μέλη του και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει τη "νικώσα ψήφο".
 • 12.2.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την πραγματοποίηση των σκοπών και των στόχων του Συνδέσμου και για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Εποπτεύει και διαχειρίζεται την περιουσία του Συνδέσμου και ελέγχεται από τη Γενική Συνέλευση.
 • 12.2.4 ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  • α) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής
   β) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύεται:
   (αα) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανόμενη κατά πλειοψηφία.
   - Αν υποβάλει γραπτή αίτηση αναφέροντας τους λόγους κι αφού γίνει αποδεκτή από τα μέλη του Συμβουλίου.
   (ββ) Με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Αντικαθιστάται από τον πρώτο επιλαχόντα της Επαρχίας του, εαν αυτός κωλύεται ή και δεν επιθυμεί, από τον αμέσως επόμενο επιλαχόντα.
   - Αν επιδείξει διαγωγή αντίθετη με τους σκοπούς του Συνδέσμου ή αν με τη διαγωγή του εκθέτει το Σύνδεσμο στην κοινή γνώμη.
   - Αν δεν παρουσιαστεί (αδικαιολόγητα) σε τρεις συνεχείς συνεδρίες ή πέντε συνολικά συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου στη διάρκεια της θητείας του.
   - Κενωθείσα έδρα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούται ως ακολούθως:
   - Προκειμένου περί του Προέδρου την θέση του καταλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος, την θέση του Αντιπροέδρου καταλαμβάνει κατόπιν ψηφοφορίας του Διοικητικού Συμβουλίου ένας εκ των τριών Συμβούλων και την θέση του τοιούτου Συμβούλου καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, εάν δε δεν υπάρχει τοιούτος διεξάγεται αναπληρωματική εκλογή δια την πλήρωση της θέσεως του καταλαμβάνοντος την θέση του Αντιπροέδρου, Συμβούλου.
   - Προκειμένου περί οιασδήποτε άλλης θέσεως της εκτελεστικής γραμματείας ή πλήρωση αυτής γίνεται δι’ ενός εκ των τριών Συμβούλων η θέση του οποίου πληρούται αναλογικώς ως ανωτέρω αναφέρεται.
   - Προκειμένου περί κενώσεως θέσεως Συμβούλου τη θέση αυτού καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, τοιούτου δε μη υπάρχοντος διεξάγεται αναπληρωματική εκλογή: Νοείται ότι εν ουδεμία περίπτωση δύναται να αλλοιωθεί η εξ ενός τουλάχιστον μέλους εκπροσώπηση εκάστης Επαρχίας εις το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • 12.3 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Το 3μελές προεδρείο να αποτελείται από:
  • (α) Πρόεδρο ο οποίος θα προεδρεύει της Γ.Σ.
   (β) Γραμματέα ο οποίος θα κρατά πρακτικά
   (γ)1 μέλος το οποίο θα βοηθά τις εργασίες της Γ.Σ.
 • 12.3.1 Αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γενικό γραμματέα, τον οργανωτικό γραμματέα και τον ταμία.
 • 12.3.2 Ενεργεί μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως.
 • 12.4 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Είναι διμελής και εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση για δύο χρόνια. Ελέγχει τον ταμία για κάθε ετήσια χρήση και οφείλει σε κάθε Γενική Συνέλευση να ανακοινώνει την έκθεση της για τα ταμειακά θέματα.
 • 12.5 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απλή πλειοψηφία δια της ανύψωσης της χειρός εκτός εάν απαιτηθεί από τη Γ.Σ. να γίνει μυστική ψηφοφορία, πάντοτε σε έντυπο που φέρει τη σφραγίδα του Συνδέσμου. Εάν δεν υπάρχει η σφραγίδα το έντυπο να φέρει την υπογραφή του Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.
 • 12.5.1 Ιδρύεται Πειθαρχικό Συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται από 3 μέλη, εκ των οποίων ο ένας θα είναι Πρόεδρος. Ο ένας από τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου πρέπει να είναι εγγεγραμμένος εις το Μητρώο των Δικηγόρων και να μην είναι μέλος του Συνδέσμου, τα δε άλλα δυο μέλη πρέπει να είναι εν ενεργεία Παρατηρητές.
 • 12.5.2 Το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα έχει τις ίδιες εξουσίες και αρμοδιότητες και θ’ ακολουθεί κατ’ αναλογία την ίδια διαδικασία που ακολουθεί η Πειθαρχική Επιτροπή Διαιτησίας (ΠΕΔ) της ΚΟΠ.
 • 12.5.3. Όλες οι υποθέσεις ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου θα παραπέμπονται μέσω του εισηγητή από το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν δε το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε αμελήσει ή αδιαφορήσει, από το 1/3 των μελών του Συνδέσμου.
 • 12.5.4 Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο διά περίοδου 2 ετών. 12.6 ή ύστερα από γραπτή αίτηση του 1/3 τουλάχιστο των τακτικών μελών του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 13
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ:
Ο Σύνδεσμος διαλύεται όταν τα μέλη του περιορισθούν σε αριθμό κάτω του 20. Σε περίπτωση διάλυσης του, η κινητή του περιουσία περιέχεται στην Κ.Ο.Π.

ΑΡΘΡΟ 14
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:
Το καταστατικό του Συνδέσμου τροποποιείται σε καταστατική συνέλευση (έκτακτη) με παρουσία των μισών τουλάχιστο των μελών και με πλειοψηφία των ? των παρόντων. ΑΡΘΡΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται ή δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό λύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Πειθαρχικού Συμβουλίου και με έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως. Το ίδιο γίνεται και σε περιπτώσεις ερμηνευτικών θεμάτων που αφορούν πρόνοιες του καταστατικού.